مشخصات کابل های افشان و مفتول سیمیا

مشخصات کابل های افشان و مفتول سیمیا

اطلاعات کابل افشان و مفتول سیمیا

افشان

مفتول

میانگین قطر خارجی (mm) سطح مقطع نامی (mm²) میانگین قطر خارجی (mm) سطح مقطع نامی (mm²)
6.3 2x0.75 11.6 2x1.5
6.7 2x1 12.5 2x2.5
7.6 2x1.5 14.2 2x4
11 2x4 15.2 2x6
12.2 2x6 16.9 2x10
15.8 2x10 19.8 2x16
20 2x16 12 3x1.5
6.7 3x0.75 12.9 3x2.5
7.1 3x1 14.8 3x4
10.1 3x2.5 15.8 3x6
11.7 3x4 18.6 3x10
13.1 3x6 20.9 3x16
16.3 3x10 24.6 3x25
20.5 3x16 26.3 3x35
7.3 4x0.75 12.8 4x1.5
7.9 4x1 13.8 4x2.5
9.3 4x1.5 15.9 4x4
11.1 4x2.5 17.1 4x6
13 4x4 20.2 4x10
14.5 4x6 22.7 4x16
18 4x10 26.9 4x25
22.5 4x16 13.1 5x1.5
27.2 4x25 14.8 5x2.5
10.3 5x1.5 17.1 5x4
12.3 5x2.5 18.5 5x6
14.2 5x4 22 5x10
16 5x6 22.8 5x16
20 5x10 26.5 3x25+16
25 5x16 28.5 3x35+16
24 3x25 28.5 3x50+25
27 3x25+16 31.5 3x70+35
28.5 3x35 36 3x95+50
29 3x35+16
28.5 3x50
29 3x50+25