اطلاعات کابل های آلومینیوم پیشرویزد

اطلاعات کابل های آلومینیوم پیشرویزد

(کابل آلومینیوم (تک رشته

(کابل آلومینیوم (سه و نیم رشته

کابل خودنگهدار

1x25 3x25+16 3x35+25/16/25
1x35 3x35+16 3x50+35/16/25
1x50 3x50+25 3x70+50/16/25
1x70 3x70+35 3x95+70/25/25
1x95 3x95+50  
1x120 3x120+70  
1x240 3x150+70  
1x300 3x185+95  
1x400 3x240+120  
1x500