اطلاعات کابل های زوجی سمنان

اطلاعات کابل های سمنان

زمینی  
0.4 o.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.9 2 5.0 2 6.0
4 5.5 4 5.7 4 6.8
6 6.1 6 6.4 6 8.0
8 6.7 8 7.0 8 8.5
10 7.0 10 7.3 10 9.4
15 8.0 15 8.8 15 10.9
20 9.4 20 9.8 20 12.6
25 10.2 25 10.6 25 13.7
30 10.9 30 11.4 30 14.7
40 12.7 40 13.7 40 17.1
50 13.8 50 14.9 50 18.7
هوایی
0.4 0.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.2 2 4.6 2 4.9
4 4.8 4 5.2 4 5.6
6 5.4 6 6.3 6 6.7
8 6.2 8 6.9 8 7.4
10 6.7 10 7.4 10 7.9
15 8.6 15 8.9 15 9.7
20 9.5 20 9.9 20 10.8
25 10.4 25 10.9 25 11.8
30 11.5 30 11.6 30 12.7
40 13.0 40 13.6 40 14.8
50 14.2 50 14.8 50 16.2
هوایی فویل  
0.4 o.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.3 2 4.7 2 5.0
4 4.9 4 5.3 4 5.7
6 5.5 6 6.4 6 6.8
8 6.3 8 7.0 8 7.5
10 6.8 10 7.5 10 8.0
15 8.7 15 9.0 15 9.8
20 9.6 20 10.0 20 10.9
25 10.5 25 11.0 25 11.9
30 11.6 30 11.7 30 12.8
40 13.1 40 13.7 40 14.9
50 14.3 50 14.9 50 16.3