اطلاعات کابل های زوجی مازندران

اطلاعات کابل های زوجی مازندران

زمینی  
0.4 o.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.9 2 5.0 2 6.0
4 5.5 4 5.7 4 6.8
6 6.1 6 6.4 6 8.0
8 6.7 8 7.0 8 8.5
10 7.0 10 7.3 10 9.4
15 8.0 15 8.8 15 10.9
20 9.4 20 9.8 20 12.6
25 10.2 25 10.6 25 13.7
30 10.9 30 11.4 30 14.7
40 12.7 40 13.7 40 17.1
50 13.8 50 14.9 50 18.7
60 14.9 60 16.4 60 20.2
70 16.2 70 17.4 70 21.9
80 17.1 80 18.4 80 23.0
100 18.8 100 20.1 100 25.5
150 22.6 150 24.0 150 30.7
200 25.8 200 27.5 200 33.0
هوایی
0.4 0.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.2 2 4.6 2 4.9
4 4.8 4 5.2 4 5.6
6 5.4 6 6.3 6 6.7
8 6.2 8 6.9 8 7.4
10 6.7 10 7.4 10 7.9
15 8.6 15 8.9 15 9.7
20 9.5 20 9.9 20 10.8
25 10.4 25 10.9 25 11.8
30 11.5 30 11.6 30 12.7
40 13.0 40 13.6 40 14.8
50 14.2 50 14.8 50 16.2
60 15.2 60 15.9 60 17.4
70 16.6 70 17.4 70 19.0
80 17.5 80 18.4 80 20.0
100 19.3 100 20.6 100 22.1
150 23.2 150 24.4 150 26.7
200 26.6 200 27.9 200 30.6
هوایی فویل  
0.4 o.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.3 2 4.7 2 5.0
4 4.9 4 5.3 4 5.7
6 5.5 6 6.4 6 6.8
8 6.3 8 7.0 8 7.5
10 6.8 10 7.5 10 8.0
15 8.7 15 9.0 15 9.8
20 9.6 20 10.0 20 10.9
25 10.5 25 11.0 25 11.9
30 11.6 30 11.7 30 12.8
40 13.1 40 13.7 40 14.9
50 14.3 50 14.9 50 16.3
60 15.3 60 16.0 60 17.5
70 16.7 70 17.5 70 19.1
80 17.6 80 18.5 80 20.1
100 19.4 100 20.7 100 22.2
150 23.3 150 24.5 150 26.8
200 26.7 200 28.0 200 30.7