اطلاعات کابل های زوجی سیمیا

اطلاعات کابل های سیمیا

زمینی  
0.4 o.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.9 2 5.0 2 6.0
4 5.5 4 5.7 4 6.8
6 6.1 6 6.4 6 8.0
8 6.7 8 7.0 8 8.5
10 7.0 10 7.3 10 9.4
15 8.0 15 8.8 15 10.9
20 9.4 20 9.8 20 12.6
هوایی
0.4 0.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.2 2 4.6 2 4.9
4 4.8 4 5.2 4 5.6
6 5.4 6 6.3 6 6.7
8 6.2 8 6.9 8 7.4
10 6.7 10 7.4 10 7.9
15 8.6 15 8.9 15 9.7
20 9.5 20 9.9 20 10.8