اطلاعات کابل های زوجی رویان

اطلاعات کابل های زوجی رویان

زمینی  
0.4 o.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.9 2 5.0 2 6.0
4 5.5 4 5.7 4 6.8
6 6.1 6 6.4 6 8.0
8 6.7 8 7.0 8 8.5
10 7.0 10 7.3 10 9.4
15 8.0 15 8.8 15 10.9
20 9.4 20 9.8 20 12.6
هوایی
0.4 0.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.2 2 4.6 2 4.9
4 4.8 4 5.2 4 5.6
6 5.4 6 6.3 6 6.7
8 6.2 8 6.9 8 7.4
10 6.7 10 7.4 10 7.9
15 8.6 15 8.9 15 9.7
20 9.5 20 9.9 20 10.8
هوایی فویل  
0.4 o.5 0.6
تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm) تعداد زوج های مصرفی میانگین قطر خارجی (mm)
2 4.3 2 4.7 2 5.0
4 4.9 4 5.3 4 5.7
6 5.5 6 6.4 6 6.8
8 6.3 8 7.0 8 7.5
10 6.8 10 7.5 10 8.0
15 8.7 15 9.0 15 9.8
20 9.6 20 10.0 20 10.9